Podmienky prijatia


Postup pri umiestnení do zariadenia pre seniorov

Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby v zariadení pre seniorov sa dodáva nasledovne:
na obecnom úrade v mieste svojho trvalého  bydliska, občan požiada o posúdenie o odkázanosti na sociálnu službu pre zariadenie pre seniorov. Od obce občan obdrží rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Podmienkou prijatia do zariadenia je stupeň odkázanosti minimálne IV.

Ak obec potrebnou dokumentáciou nedisponuje alebo Vám to časová zaneprázdnenosť nedovoľuje, kontaktujte nás a potrebnú dokumentáciu vybavíme za Vás.

Stačí ak nám prinesiete:
- lekársky nález od Vášho obvodného lekár
- potvrdenie o výške príjmu
- vyhlásenie o majetku


Postup pri umiestnení do domova sociálnych služieb

1. krok – posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
Pre sociálne služby typu domov sociálnych služieb požiadate na predpísanom tlačive žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a odošlete poštou alebo osobne na Odbor sociálny Úradu PSK na adrese Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Prílohami žiadosti sú:
A. Potvrdenie o zdravotnom stave žiadateľa – lekársky nález - vypracuje Váš zmluvný lekár
B. Potvrdenie o výške príjmu žiadateľa

- u osôb pozbavených spôsobilosti na právne úkony Rozsudok súdu o pozbavení spôsobilosti na právne úkony a uznesenie súdu o ustanovení opatrovníka.

Na základe lekárskeho nálezu, ktorý vypracuje Váš zmluvný lekár vypracuje posudkový lekár PSK lekársky posudok a sociálny pracovník PSK sociálny posudok, a následne Vám bude zaslané rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Podmienkou prijatia je stupeň odkázanosti 5 - 6.

2. krok – podanie Žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytnutí sociálnej služby
Písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytnutí sociálnej služby aj s prílohami (D. Doklady o majetkových pomeroch) doručíte PSK na adresu Námestie mieru 2, 080 01 Prešov. Následne Vás bude PSK informovať o možnostiach umiestnenia v zariadení sociálnych služieb.

V prípade, že ste si vybrali naše zariadenie a potrebujete poradiť, zatelefonujte alebo pošlite mail a v priebehu krátkeho času Vás bude kontaktovať náš pracovník, ktorý Vám pomôže so všetkými administratívnymi krokmi a v prípade potreby Vám pomôže aj pri riešení Vašej sociálnej situácie.