Naše služby


Sprievodným znakom starnutia je úbytok fyzických aj psychických síl. Keď nastane chvíľa, že sa o svojho blízkeho už rodina nemôže alebo nedokáže postarať z rôznych dôvodov, prichádzajú do úvahy sociálne služby pre seniorov. Ponuka je naozaj pestrá. Ľudia väčšinou majú jasnú predstavu, akú starostlivosť potrebujú, no nevedia, aké konkrétne druhy a formy existujú. V našom prehľade sa ľahko zorientujete a vyberiete tú najlepšiu službu pre svojho rodinného príslušníka.

Sociálne služby pre seniorov:

  • zariadenie pre seniorov – žiadateľ musí byť v dôchodkovom veku; musí ho posúdiť mestský/ obecný úrad; minimálne IV. stupeň odkázanosti. Kapacita = 75 klientov
  • domov sociálnych služieb – v domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba týždennou pobytovou sociálnou službou alebo ambulantnou sociálnou službou fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, žiadateľa posudzuje VÚC, minimálne V. stupeň odkázanosti. Kapacita = 10 klientov